رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
با حکم استاندار قزوین:
با صدور حکمی از سوی جمالی پور استاندار قزوین،محمدرضا فتح خانی بعنوان بخشدار آبگرم منصوب شد
فرماندار شهرستان آوج خبر داد
فرماندار شهرستان آوج خبر داد:۹۸ درصد از ساکنین شهرستان آوج تحت پوشش طرح غربالگری کروناویروس قرار گرفته اند و از این نظر رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:مدیران بیشتر گوشی برای شنیدن انتقادات و انتظارات باشند تا زبانی برای سخن گفتن.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
با حکم استاندار قزوین:
با صدور حکمی از سوی جمالی پور استاندار قزوین،محمدرضا فتح خانی بعنوان بخشدار آبگرم منصوب شد
فرماندار شهرستان آوج خبر داد
فرماندار شهرستان آوج خبر داد:۹۸ درصد از ساکنین شهرستان آوج تحت پوشش طرح غربالگری کروناویروس قرار گرفته اند و از این نظر رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:مدیران بیشتر گوشی برای شنیدن انتقادات و انتظارات باشند تا زبانی برای سخن گفتن.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:گردش مدیران؛تزریق هوا و انرژی جدید به بدنه سازمان و جامعه است و به این امر باور دارم .
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:فرهنگ سازی و ایجاد حساسیت عمومی،مهمترین کار در پیشگیری از ویروس کرونا است.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:اخلاق انتخابات به مفهوم به رسمیت شناختن تکثر سیاسی است/مردم به برنامه و عملکرد رای می دهند نه به شعار و پوستر
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:نمایندگان فرماندار،اقتدار و محوریت خود را در شعب اخذ رای تفویض نکنند.
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:سرمایه گذاران بومی،دین خود را نسبت به شهرستان ادا کنند.
فرماندار شهرستان آوج
فرماتدار شهرستان آوج گفت:حوزه فرهنگی و اجتماعی هنوز در جامعه ما،غریب و در حاشیه است
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:با حذف دیگران،نمی توان خود را اثبات کرد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها