رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

حمایت از کالای داخلی راه برون رفت از تحریمهای ظالمانه دشمنان است


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، شورای اداری97
15 فروردين, 1397 - 09:14 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج درجلسه شورای اداری:

حمایت از کالای داخلی راه برون رفت از تحریمهای ظالمانه دشمنان است

تحقق شعارسال درگرو درک مشترک تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ازیکدیگر است
فرماندارآوج گفت: حمایت دولت ومجلس از تولیدکنندگان وفرهنگ سازی وبارورساختن تعصب مردم به تولیدات داخلی نیاز وضرورت مهم درکشوروتنها راه برون رفت از تحریمهای ظالمانه دشمنان است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج دراولین جلسه شورای اداری شهرستان درسال97 طی سخنانی بیان داشت: رهبرمعظم انقلاب سال 97 را با یک دید وسیع ، راهبردی وحکیمانه درجهت رفع مشکلات اقتصادی کشور وحرکت به سوی تعالی وشکوفایی پایداراقتصادی به حمایت از کالای ایرانی اختصاص داده وآحاد ملت ومسئولین رابعنوان متولیان تحقق این فرمان حکومتی مخاطب قرارداده اند.
 وی افزود:همه دستگاهها ونهادها درکنار مردم بایدبا جدیت تمام و بانشاط ترومصمم ترازسالهای گذشته پای کاربیایندواقدامی همگانی نیزدر این خصوص صورت پذیرد.
ایشان ادامه داد: درراستای تحقق فرمان حکومتی مقام معظم رهبری درک مشترک تولید کنندگان ومصرف کنندگان ازیکدیگر، حمایت دولت ومجلس از تولیدکنندگان وفرهنگ سازی وبارورساختن تعصب مردم به تولیدات داخلی نیاز وضرورت مهم درکشوروتنها راه برون رفت از تحریمهای ظالمانه دشمن است.
سلیمانی یادآورشد: دولت تدبیروامید درسالهای گذشته با بسیج امکانات وظرفیتهای کشوروبا تلاش وهمت  شبانه روزی گامهای مؤثر ومثبتی درزمینه تحقق فرمان رهبری برداشته است وامسال نیز با تسهیل مسیرسرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی ورفع موانع تولید سالی پرخیروبرکت را درعرصه اقتصادی برای کشور به ارمغان خواهدآورد.
سلیمانی تصریح کرد:خدمات دولت تدبیروامید درچندسال گذشته درجهت رفع محرومیت ازچهره کشور وتوسعه پایدارروستاها  بویژه ازطریق گازرسانی به روستاها ، رفع مشکلات راههای شهری وروستایی، احیای واحدهای تولیدی  تعطیل ونیمه تعطیل کشور از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت به منصه ظهوررسیده و کام ملت را شیرین کرده است.
ایشان همچنین خدمات دولت در شهرستان آوج رادرسال گذشته قابل توجه وغیرقابل انکار دانست وافزود: با پیگیریهای استانداران خدوم استان دردولت تدبیروامید و تلاشهای شبانه روزی ودلسوزانه نماینده مردم شهرستان درمجلس شورای اسلامی واقدامات به موقع و تلاشگرانه مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان خدمات بسیاری درمنطقه صورت گرفته ومن ازکلیه مسئولین خدمتگزار دراین خصوص سپاسگزارم.
سلیمانی درادامه ضمن قدردانی اززحمات یکساله مدیران دستگاهها خطاب به آنان اظهارداشت: پست ومقام ومدیریت برای انسانها ماندگار نیستندپس توجه به مردم ورسیدگی سریع به امورات آنها بویژه روستائیان عزیزباید بطور ویژه مدنظر مدیران باشد وسعی کنید درب اتاق شما  به روی همه مراجعه کنندگان بدون درنظر گرفتن سلیقه سیاسی ویا روستایی وشهری بودن افراد وبا رعایت عدالت وامانتداری بازباشدوتاحد توان در صدد رفع مشکلات آنها بکوشید.
ایشان  همچنین خاطرنشان کرد: همه مسئولین باید ارتباط خود را بامردم وبدنه اجتماع مستحکم کنند ودرراستای رفع مشکلات مردم بویژه تسهیل روند صدور مجوزهای قانونی در امر تولید وحمایت ازسرمایه گذاران احساس وظیفه شرعی وقانونی نمایند.
سلیمانی همچنین مدیران را به رعایت نظم ومقرارت اداری وحضور به موقع در محل کار توصیه وبیان داشت: ما باید احترام وتکریم مردم را سرلوحه کار وخدمت خود قراردهیم تا باعث رضایتمندی خدا شویم .
درادامه جلسه،بابایی صالح نماینده مردم آوج وبوئین زهرا درمجلس شورای اسلامی طی سخنانی اظهارداشت:شعار سال نه فقط صرفا"بعنوان یک شعار بلکه یک فرمان حکومتی قاطع از جانب رهبری است وهمه ما وظیفه داریم در اجرایی کردن این فرمان بیش از گذشته تلاش کنیم .
وی افزود:مجلس بعنوان نهاد قانونگذاروظیفه خود می داند تا با وضع قوانین بتواند در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کالای ایرانی گامهای اساسی درکشوربردارد.
ایشان همچنین درادامه به بیان خدمات  واقدامات دفترنمایندگی مجلس درشهرستان آوج دریکسال گذشته پرداخت وبر پیگیری امورات شهرستان ورفع مشکلات مردم تأکید نمود.
گفتنی است اولین جلسه شورای اداری سال97 شهرستان آوج باحضورسلیمانی فرماندارآوج، بابایی صالح نماینده مردم آوج وبوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه، اعضای شورای تأمین وشورای اداری شهرستان در فرمانداری برگزارو به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) وروزپدر هدایایی نیزبه رسم یادبود به مدیران دستگاهها  اهداگردید.