رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

برگزاری جلسه ستادساماندهی امورجوانان شهرستان آوج


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، ستادساماندهی،امورجوانان
20 اسفند, 1396 - 13:23 -- روابط عمومی فرم...

برگزاری جلسه ستادساماندهی امورجوانان شهرستان آوج

باحضورفرماندار،معاون حوزه جوانان اداره کل ورزش وجوانان استان وجمعی ازمسئولین شهرستانی،جلسه ستادساماندهی امورجوانان شهرستان آوج درفرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درجلسه ستادساماندهی امورجوانان شهرستان طی سخنانی بیان داشت: جوانان محورحرکت جامعه درمسیرتحول و توسعه اند و بایددرجهت پاسخگویی به نیازها ورفع دغدغه های آنان اقدامات بنیادین ومستمرصورت گیرد.
وی ادامه داد:اهمیت دادن به جوانان درنظام جمهوری اسلامی تأثیرات عظیمی در عرصه های مختلف بهمراه داشته وازهمه مهمترموجب تقویت خودباوری ومشارکت اجتماعی، ایجاد انگیزه وتلاش مستمرنسل جوان درمسیر تحقق اهداف وآرمانهای نظام گردیده است.
سلیمانی اظهارداشت:دولت محترم تدبیروامید نیزبادرک اهمیت جایگاه جوانان بعنوان عناصرمولد جامعه درراستای رفع مشکلات وموضوعات اساسی آنان اقدامات قابل توجهی  انجام داده وبسترمناسب برای مشارکت وتأثیرگذاری جوانان درعرصه های مختلف اجتماعی را با احیای بنگاههای تولیدی، ایجاد اشتغال وبهبود فضای کسب وکارفراهم ساخته است.
رئیس ستادساماندهی امورجوانان شهرستان افزود: تلاش نهادها،مسئولین ونظام منسجم خانواده باید درراستای شکوفاساختن استعدادهای بالقوه جوانان صرف شود وجوانان نیز درکنارتحصیل،تهذیب نفس وپرداختن به ورزش وتقویت قوای جسم وروح را در اولویت فعالیت خود قراردهند.
سلیمانی تصریح کرد: دستیابی به اهداف متعالی دراین ستادنیازمند درک حساسیت حوزه جوانان ،تعامل ،هماهنگی وهم افزایی کلیه دستگاههای اجرایی ونهادهای فعال وهمچنین مردم دراین حوزه است که باید به جد به این امرمهم پرداخته شود.
سلیمانی نقش نهادهای آموزشی ازجمله آموزش وپرورش ومراکزفنی وحرفه ای رادرجهت پرکردن اوقات فراغت جوانان، توانمندسازی آنان، آموزش مهارتهای لازم مبتنی بر نیازهای شغلی جامعه و رفع معضل بیکاری بسیارتاثیرگذاردانست واز جوانان جویای کار نیزخواست بمنظوررفع نیازهای جامعه اقبال و توجه ویژه ای به آموزشهای فنی حرفه ای داشته باشند.
فرماندارآوج خاطرنشان کرد:باوربه جوانان ، مشارکت دادن آنان در اموراجتماع وبرگزاری جلسات گفتگومحورباآنان جامعه راازگزندبسیاری ازآسیبهاومعضلات اجتماعی مصون خواهدساخت وهمه ما وظیفه داریم درراستای تحقق این رویکردمهم واساسی درکشورگام برداریم.
ایشان همچنین بیان داشت: تشکیل سمن ها وتشکلهای مردم نهاد درحوزه جوانان از اقدامات نوپا درشهرستان آوج است که نیازاست ستاد با همکاری ادارات ونهادهای ذیربط نسبت به افزایش  اینگونه سمن ها اقدام وازاستعداهای عظیم علمی، فرهنگی وورزشی جوانان شهرستان دراین زمینه استفاده کند.