رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان با فرماندارآوج


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،دیدار، پزشکی قانونی
14 اسفند, 1396 - 13:37 -- روابط عمومی فرم...

دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان با فرماندارآوج

درراستای تمهیدمقدمات استقرارمرکز پزشکی قانونی درشهرستان آوج مدیرکل پزشکی قانونی استان با فرماندارآوج دیداروگفتگوکرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج دردیداربا دکترولی زاده مدیرکل پزشکی قانونی استان برلزوم استقرار وخدمات رسانی  پزشکی قانونی درشهرستان تأکیدکرد.
ایشان اعلام کرد:شورای شهر وشهرداری شهرآوج در این زمینه مکان مناسبی را دراختیار پزشکی قانونی قرارخواهند داد.
دراین دیدار دکترولی زاده مدیرکل پزشکی قانونی استان نیز با اشاره به پیگیریهای فرماندارو مسئولین ذیربط در جهت استقرارپزشکی قانونی درشهرستان آوج افزود: بمنظور استقرارپزشک مجرب و تجهیزامکانات و فراهم نمودن زیرساختها نیاز است تا هماهنگیهای لازم صورت گیرد که باید مسئولین شهرستان یاری رسان پزشکی قانونی استان باشند.
ایشان بیان داشت: درصورت هماهنگیها وهمکاریهای لازم ،پزشکی قانونی استان آمادگی لازم برای استقرار مرکز را درشهرستان دارد.
درادامه بدستورفرماندار مقررگردید با مساعدت شورای شهر وشهرداری آوج امکانات اولیه ازجمله مکان مناسب برای استقرار پزشکی قانونی فراهم گردد.