رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

بیش از40% مدارس شهرستان باهمت عالی خیرین ساخته شده است


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، مجمع،خیرین،مدسه ساز
12 اسفند, 1396 - 08:35 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج خبرداد؛

بیش از40% مدارس شهرستان باهمت عالی خیرین ساخته شده است

فرماندارآوج درمجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان گفت:مشارکت خیرین درامر ساخت ویاتجهیز فضاهای آموزشی درشهرستان آوج بسیارچشمگیربوده و بیش از40%مدارس شهرستان باهمت عالی خیرین مدرسه سازساخته شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درمجمع خیرین مدرسه سازطی سخنانی بیان داشت: مشارکت در امرتعلیم وتربیت آینده سازان کشور یک اقدام ارزشمند وخداپسندانه و حرکتی جهادی درجهت تعالی فرهنگ واندیشه جامعه است.
وی افزود: خیرین بزرگوار بازوان توانمند نظام ودولت درجهت رشد وپیشرفت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورندوتکریم خیرین بی شک تکریم جایگاه معنویت وارزشهای متعالی وترویج خیراندیشی درکشوراست.
سلیمانی اظهارداشت: خوشبختانه خیرین مدرسه سازموجب ایجاد وتقویت انگیزه وامید ونشاط در دانش آموزان وفرهنگیان عزیزبویژه درمناطق کم برخوردار ومحروم گردیده اندوقطعا" دعای خیر اهالی فرهنگ  وتشنگان تعلیم وتربیت در زندگی خیرین بزرگوار جاری وساری خواهد بود.
فرماندارآوج درادامه ضمن تقدیرازمشارکت خیرین مدرسه ساز شهرستان درامر ساخت ویاتجهیز مدارس افزود: مشارکت خیرین درامر ساخت ویاتجهیز فضاهای آموزشی در شهرستان آوج بسیارچشمگیربوده و بیش از40% مدارس شهرستان باهمت عالی خیرین مدرسه سازساخته شده است.
ایشان همچنین تصریح کرد:دراین شهرستان دربخشهای مختلف دیگرنیزخیرینی درصدد سرمایه گذاری درجهت رونق منطقه هستند که انتظارداریم موردحمایت جدی مدیران و مردم شهرستان قرارگیرند.