رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

بهبود سطح سلامت مردم بایددغدغه اصلی مسئولین شهرستان باشد.


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، مدیریت پسماند
15 آبان, 1396 - 15:13 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج :

بهبود سطح سلامت مردم بایددغدغه اصلی مسئولین شهرستان باشد.

فرماندارآوج گفت: مردم ودستگاههای اجرایی باید در ایجاد فضا ومحیط سالم وحفظ ونگهداری آن تلاش کنند و مسئولین نیزارتقاء وبهبود سطح سلامت مردم وجامعه را از دغدغه ها واولویتهای اصلی خود بدانند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

" علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درجلسه  کارگروه مدیریت پسماند وشورای سلامت شهرستان طی سخنانی بیان داشت: داشتن زمین پاک، طبیعت زیبا ومحیطی بکر حق طبیعی هرانسان است وآسیب رساندن به محیط زیست سلب کردن این حق  بزرگ از موجودات است، لذا انسانها باید قدردان این نعمت بزرگ الهی باشند ودر حفظ ونگهداری از آن جدیت وهمت لازم را داشته باشند.
سلیمانی افزود: توسعه ورشد همه جانبه کشورمستلزم رعایت مسائل زیست محیطی است ودراین خصوص فرهنگ سازی امری ضروری واجنتاب ناپذیراست وحفظ وصیانت از محیط زیست نیز نیازمند دستورالعمل وآئین نامه نیست.
 فرماندارآوج عنوان داشت: بهداشت عمومی جامعه یک موضوع اساسی داست که دربرگیرنده بهداشت فردی واجتماعی از باب سلامت روح وروان وجسم وبهداشت محیط است که که درهمه زمینه ها باید آموزشهای لازم وفرهنگ سازی گسترده شکل بگیرد تاشاهد جامعه سالم باشیم
سلیمانی تأکیدکرد :مردم ودستگاههای اجرایی باید در ایجاد فضا ومحیط سالم وحفظ ونگهداری آن تلاش کنند و مسئولین نیزارتقاء وبهبود سطح سلامت مردم وجامعه را از دغدغه ها واولویتهای اصلی خود بدانند.
نماینده عالی دولت درشهرستان تصریح کرد: اگر شهرستان آوج را بعنوان یک منطقه توریستی وگردشگری معرفی نموده ایم باید باایجاد محیطی پاک ،طبیعت بکر وزیبا گردشگران را جذب و به حضور درشهرستان ترغیب کنیم .
ایشان ادامه داد: مدیریت پسماند درشهرستان باید جدی گرفته شود وهر دستگاه بنا بر وظیفه ذاتی خود به سالم سازی محیط کمک کند ودراین زمینه کوتاهی وسهل انگاری از هیچ کس وهیچ دستگاهی پذیرفته نیست.
فرمانداراظهارداشت: دفع پسماند در سطح شهرهاوروستاهای شهرستان باید با مکان یابی مناسب وتعیین سایت متمرکز وبا همکاری بخشداریها و شهرداریها  وبا محوریت اداره محیط زیست صورت گیرد وگزارش اقدامات نیز دراسرع وقت به فرمانداری گزارش شود.
سلیمانی یادآورشد:دستگاههای ذیربط اعم بخشداریها وشهرداریها ،شبکه بهداشت ودرمان ومحیط زیست ،اطلاع رسانی ونیز آموزش لازم درخصوص آسیبها ومضرات پسماندها به مردم شهرها وروستاها داشته باشند.
سلیمانی درادامه همچنین براتلاف سگهای ولگرد با استناد به آئین نامه ها ودستوالعملهای ابلاغی تأکیدکرد.