رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
درراستای تسهیل سفرهای نوروزی؛
فرماندارآوج گفت: اجرای مناسب طرح تحول نظام سلامت بسیاری از مشکلات را درحوزه درمان کاسته وپاسخگوی انتظارات به حق مردم بوده است.
فرماندارآوج دردیداربا مردم روستاهای شهرستان؛
فرماندارآوج گفت:تحقق مردم سالاری دینی درجامعه اسلامی،نقش آفرینی مردم درتعیین سرنوشت خود ازطریق حضوردرشوراهاست.
نماینده مردم آوج وبوئین زهرادرمجلس شورای اسلامی ازمحل ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش آبگرم بازدید کرد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
درراستای تسهیل سفرهای نوروزی؛
فرماندارآوج گفت: اجرای مناسب طرح تحول نظام سلامت بسیاری از مشکلات را درحوزه درمان کاسته وپاسخگوی انتظارات به حق مردم بوده است.
فرماندارآوج دردیداربا مردم روستاهای شهرستان؛
فرماندارآوج گفت:تحقق مردم سالاری دینی درجامعه اسلامی،نقش آفرینی مردم درتعیین سرنوشت خود ازطریق حضوردرشوراهاست.
نماینده مردم آوج وبوئین زهرادرمجلس شورای اسلامی ازمحل ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش آبگرم بازدید کرد.
درششمین روزازثبت نام شوراها؛
نماینده مردم آوج وبوئین زهرادرمجلس شورای اسلامی ازستاد انتخابات ومحل ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا درآوج بازدید کرد.
فرماندارآوج:
رئیس ستاد انتخابات شهرستان آوج گفت: با گذشت پنج روز از نام نویسی داوطبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا،214نفردرشهرستان ثبت نام کردند.
بخشدارآبگرم اعلام کرد؛
بخشدارآبگرم گفت: تا پایان پنجمین روزازثبت نام داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا،113نفرازبخش آبگرم ثبت نام کردند.
رئیس ستادانتخابات شهرستان آوج:
فرماندارآوج گفت:با احتساب70 نفر ثبت نام شده روز پنجم، آمارثبت نام شدگان درشهرستان آوج به214 نفررسید.
بخشدارآبگرم:
بخشدارآبگرم گفت :درمجموع تا پایان روزچهارم 87 نفر درانتخابات شوراهای اسلامی روستا ثبت نام کرده اند.
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت: درمجموع تا پایان روزچهارم 144نفردرانتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا ثبت نام کرده اند.
همزمان باچهارمین روزازثبت نام؛
همزمان با چهارمین روزازثبت نام داوطلبین انتخابات شوراهای شهروروستا، فرمانداری آوج روز شلوغ وپرترافیکی را پشت سرمیگذارد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها